?

Log in

No account? Create an account
Հսկաներ - Հայկական ֆիլմեր, երգեր, պարեր, նկարներ և այլ [entries|archive|friends|userinfo]
Հայկական ֆիլմեր, երգեր, պարեր, նկարներ և այլ

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Հսկաներ [Nov. 18th, 2007|11:57 pm]
Հայկական ֆիլմեր, երգեր, պարեր, նկարներ և այլ

armenian_media

[arin_berd]
[Tags|, , ]

Հսկաներ Հայկական Լեռնաշխարհում, առասպելներում: Հսկաներ, իբրև ազգածին ցեղ: Գեղարքունիկի Հսկաների կապը ժամանակակից հայի հետ:
Սևանցիներին մանավանդ դուր կգա: :)

Մաս Ա
Մաս Բ
Մաս Գ
Մաս Դ
LinkReply